D?ch v? và h? tr?

tìm ki?m s?n ph?m

  • T? khóa:
  • Ph?n lo?i:
Trung t?m ph?c v? khách hàng

C?ng ty t?p ?oàn GONGYOU
264206??a ch? : s? 689, Thanh ??o Nam L?, TP.Uy H?i, t?nh S?n ??ng, s? b?u chính : 26420

Phòng m?u d?ch ??i ngo?i
?T . 86-0631-536669686-0631-536465886-0631-5364680
Fax. 86-0631-5364880
E-mail:export@gongyou.cominfo@gongyou.com

quê h??ng|?i vào GONGYOU|Tri?n l?m s?n ph?m|D?ch v? và h? tr?|Liên h?2012-2015@ B?n quy?n thu?c v? t?p ?oàn C?ng H?u .